Ảnh minh họa: Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel
Ảnh minh họa: Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel

Kể từ ngày 01/04/2020, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Business Solutions) thông báo thay đổi Quy định sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice. Điều khoản sử dụng dịch vụ này là một phần không tách rời của Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử. Chi tiết thông báo cụ thể như sau:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2234/VTS-SP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

V/v quy định Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử

Kính gửi: Quý khách hàng

Lời đầu tiên, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel xin thông báo tới Quý khách hàng Điều khoản sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invocie, chi tiết:

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các Khách hàng sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice trên phạm vi toàn quốc.

- Thời gian áp dụng: Từ 01/04/2020 đến khi có thông báo thay đổi.

- Chi tiết Điều khoản sử dụng dịch vụ theo file đính kèm và được công bố trên website: https://sinvoice.viettel.vn. Điều khoản sử dụng dịch vụ này là một phần không tách rời của Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử.

Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1800.8000 (hoạt động 24/7) để được hỗ trợ trực tiếp.

Một lần nữa, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và lựa chọn sử dụng dịch vụ

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Thượng tá NGUYỄN MẠNH HỔ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SINVOICE

Đây là điều khoản sử dụng giữa Khách hàng với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), quy định các điều khoản trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice. Hai bên cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

Điều 1: Định nghĩa

1.1. Hóa đơn điện tử: là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do Khách hàng lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử.

1.2. Dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice hay Dịch vụ: là dịch vụ cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn(khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn...) trên nền điện tử cho Doanh nghiệp do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cung cấp.

1.3. Phiếu yêu cầu: là văn bản xác lập, đăng ký việc sử dụng Dịch vụ giữa Viettel với Khách hàng theo mẫu của Viettel ban hành.

1.4. Khách hàng: là tổ chức đăng ký và sử dụng Dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice.

1.5. Viettel là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, nhà cung cấp Dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice.

1.6. Gói dịch vụ hoặc Gói cước: là gói cước Dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice mà Khách hàng đã đăng ký trên Phiếu yêu cầu.

1.7. Điều khoản sử dụng Dịch vụ: là những điều khoản quy định trong Phụ lục này và các nội dung trong Phiếu yêu cầu.

Điều 2: Phạm vi cung cấp và sử dụng Dịch vụ

Khách hàng đồng ý sử dụng và Viettel đồng ý cung cấp Dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice.

Điều 3. Phí Dịch vụ và Phương thức thanh toán

3.1. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng (VNĐ).

3.2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo qui định hiện hành của Viettel.

3.3. Viettel cập nhật các thay đổi chính sách giá chung tại website: https://sinvoice.viettel.vn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

4.1. Thanh toán cho Viettel 100% giá trị của Gói dịch vụ ngay sau khi gửi Phiếu yêu cầu cho Viettel, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

4.2. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Khách hàng trên Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ để phục vụ cho quá trình cung cấp dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin này.

4.3. Sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử S-Invoice để khởi tạo, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử theo đúng quy định của Pháp luật và Điều khoản sử dụng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật về việc sử dụng dịch vụ và nội dung trên Hóa đơn điện tử của mình.

4.4. Chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập và toàn bộ các hoạt động được thực hiện bởi tài khoản này. Thông báo ngay cho Viettel nếu nghi ngờ hay biết rằng thông tin tài khoản hệ thống đã bị lộ thông tin hoặc bị chiếm quyền sử dụng.

4.5. Không được phép chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ sử dụng Dịch vụ quy định trong Điều khoản sử dụng này cho bên thứ ba.

4.6. Thông báo cho Viettel khi có nhu cầu mua thêm dịch vụ lưu trữ hóa đơn điện tử của Viettel.

4.7. Cho phép Viettel lưu trữ, quản lý, bảo vệ chứng thư số của Khách hàng và dùng Chứng thư số này để ký trên hệ thống Hóa đơn điện tử.

4.8. Trường hợp phải tích hợp phần mềm khác của Khách hàng với hệ thống Dịch vụ:

  1. Trường hợp Khách hàng tự tích hợp: Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc tích hợp này.
  2. Trường hợp Khách hàng mua gói tích hợp của Viettel: Khách hàng có trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Viettel. Viettel sẽ báo giá theo chi phí thực tế phát sinh. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, nếu phát sinh nhu cầu nâng cấp/chỉnh sửa, Khách hàng phải thanh toán cho Viettel phí nâng cấp và các chi phí khác (nếu có).

4.9. Các khoản tiền Khách hàng thanh toán cho Viettel sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Khách hàng yêu cầu chấm dứt dịch vụ trước thời hạn, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Viettel

5.1. Đảm bảo tư vấn và hỗ trợ dịch vụ cho Khách hàng 24/7 trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ: Điện thoại 1800.8000; Email: cskhdn@viettel.com.vn.

5.2. Có quyền cung cấp thông tin của Khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

5.3. Đảm bảo về tính toàn vẹn và bảo mật của những thông tin được xử lý, lưu trữ trên hệ thống cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử của Viettel. Viettel không chịu trách nhiệm việc dữ liệu của Khách hàng bị tiết lộ hoặc bị phá hủy mà không phải do lỗi của Viettel.

5.4. Có trách nhiệm hỗ trợ lưu trữ hóa đơn điện tử đã được lập trên hệ thống trong thời hạn 10 (mười) năm kể từ ngày kế thúc kỳ kế toán năm. Sau thời hạn lưu trữ nêu trên, nếu Khách hàng không tiếp tục mua thêm dịch vụ lưu trữ hóa đơn, Viettel có quyền tiêu hủy các hóa đơn này và được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan nếu có tranh chấp.

5.5. Thông báo cho Khách hàng trước 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng kinh doanh, dừng hệ thống để bảo trì và biện pháp xử lý để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

5.6. Được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh không phải do lỗi của Viettel trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

Điều 6: Tạm ngừng Dịch vụ

Dịch vụ của Khách hàng sẽ tạm ngưng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

  1. Khi Khách hàng yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Viettel chấp nhận;
  2. Khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  3. Trường hợp có sự cố khẩn cấp.

Điều 7: Chấm dứt và thanh lý Dịch vụ

7.1. Việc cung cấp Dịch vụ chấm dứt trong các trường hợp sau:

  1. Hết thời hạn sử dụng của gói dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký và các Bên không gia hạn thêm thời hạn sử dụng;
  2. Các Bên thỏa thuận chấm dứt sử dụng và cung cấp Dịch vụ trước thời hạn;
  3. Khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  4. Do Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng Dịch vụ, hoặc không thanh toán giá trị gói cước.

7.2. Phiếu yêu cầu được coi như là tự động thanh lý khi hết thời hạn sử dụng gói cước mà hai Bên không gia hạn.

Điều 8: Thời hạn sử dụng Dịch vụ

Thời hạn sử dụng dịch vụ áp dụng theo gói cước Khách hàng đăng ký. Trong trường hợp Dịch vụ hết thời hạn sử dụng và Khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ thì Khách hàng đăng ký mua thêm dịch vụ để có căn cứ pháp lý thanh toán và gia hạn dịch vụ.

Điều 9: Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

9.1. Điều khoản sử dụng này được giải thích và điều chỉnh bời pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

9.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc cung cấp Dịch vụ trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án, nơi Viettel đặt trụ sở giao dịch chính. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Án phí và mọi chi phí phát sinh, bao gồm cả chi phí luật sư (nếu có) do bên thua kiện chịu./.